Algemene Voorwaarden JobAds Agency

JobAds Agency is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90948629 en is gevestigd aan Planetenlaan 623 te Groningen.

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door JobAds Agency.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Diensten: het werven van personeel t.b.v. Opdrachtgever, (leadgeneration), marketing diensten, het schrijven van teksten, het vervaardigen van designs alsmede het aanbieden en geven van een (online) cursus c.q. training op gebied van werving van personeel.

6. JobAds Agency: de dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Opdrachtgever

7. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die JobAds Agency heeft aangesteld, projecten aan JobAds Agency heeft verleend voor Diensten die door JobAds Agency worden uitgevoerd, of waaraan JobAds Agency een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en JobAds Agency, alsmede voorstellen van JobAds Agency voor Diensten die door JobAds Agency aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door JobAds Agency waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

9. Resultaat: Het behalen van ten minste één lead die door de inspanning van JobAds Agency zijn verworven.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van JobAds Agency, elke Overeenkomst tussen JobAds Agency en Opdrachtgever en op elke dienst die door JobAds Agency wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal JobAds Agency aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met JobAds Agency is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval JobAds Agency niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 - Het Aanbod 

1. Alle door JobAds Agency gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. JobAds Agency is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft JobAds Agency het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor JobAds Agency gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van JobAds Agency zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van JobAds Agency heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan JobAds Agency te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. JobAds Agency heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3. JobAds Agency is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. Elke Overeenkomst die met JobAds Agency wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan JobAds Agency wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met JobAds Agency is verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. In geval van een cursus is Opdrachtgever slechts gerechtigd om de cursus kosteloos binnen 14 dagen na aanvang van de cursus te herroepen, mits Opdrachtgever aantoonbaar niet meer dan 7% van de cursus heeft gevolgd.

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.                                                                       

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 12 weken, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die JobAds Agency van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als JobAds Agency kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover JobAds Agency ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.

5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van JobAds Agency tegen het overeengekomen (uur)tarief van €100,- ex btw. De urenregistratie van JobAds Agency is hierbij leidend.

6. Zowel Opdrachtgever als JobAds Agency kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is JobAds Agency nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

1. JobAds Agency zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. JobAds Agency staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan JobAds Agency de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door JobAds Agency aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. JobAds Agency heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is JobAds Agency niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor JobAds Agency, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. JobAds Agency is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt JobAds Agency Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is JobAds Agency aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door JobAds Agency of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft JobAds Agency recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door JobAds Agency verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat JobAds Agency niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. JobAds Agency is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is JobAds Agency verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door JobAds Agency voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. JobAds Agency kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is JobAds Agency gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan JobAds Agency.

4. Ten behoeve van het uitvoeren van deze werkzaamheden heeft JobAds Agency toegang nodig tot het sociaal media kanaal van Opdrachtgever. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat JobAds Agency tijdig toegang verkrijgt tot het social media account teneinde een goede uitvoering van de overeenkomst te bewerkstelligen.

Artikel 8 - Toegang tot Facebook Advertentieaccount

1. Opdrachtnemer verzoekt hierbij om toegang te krijgen tot het Facebook advertentieaccount van Opdrachtgever met als enig doel het effectief uitvoeren en beheren van advertentiecampagnes in overeenstemming met de doelstellingen en strategieën die zijn vastgesteld in de Overeenkomst.

1.1 Opdrachtgever stemt ermee in Opdrachtnemer toegang te verlenen tot het Facebook advertentieaccount en verklaart de benodigde toestemmingen en rechten te verlenen om dergelijke toegang mogelijk te maken.

2. Opdrachtnemer is uitsluitend bevoegd voor het gebruik en het opzetten van advertenties binnen het Facebook advertentieaccount van Opdrachtgever. Dit omvat onder andere, maar niet beperkt tot, het maken, bewerken, starten, stoppen, optimaliseren en rapporteren van advertentiecampagnes.

2.1 Opdrachtnemer zal geen bevoegdheden uitoefenen die verder gaan dan de hierboven vermelde taken, behalve indien uitdrukkelijk vereist voor het adequaat beheren van de advertentiecampagnes of in het geval dat dergelijke handelingen noodzakelijk zijn om de campagnes succesvol uit te voeren. Dergelijke aanvullende bevoegdheden zullen alleen worden uitgeoefend na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever.

3. Opdrachtnemer zal de vertrouwelijkheid van alle gegevens en informatie die toegankelijk zijn via het Facebook advertentieaccount van Opdrachtgever strikt handhaven. Opdrachtnemer zal alle redelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

3.1 Opdrachtnemer zal de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming naleven en zal de gegevens van Opdrachtgever op passende wijze verwerken en beschermen.

4. Opdrachtgever blijft te allen tijde eigenaar van het Facebook advertentieaccount en de gegevens die daarin worden opgeslagen.

4.1 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van gegevens, schade aan het Facebook advertentieaccount, of enige andere gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het advertentieaccount, tenzij dergelijke verliezen of schade rechtstreeks te wijten zijn aan nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Opdrachtnemer.

5. Deze toegang tot het Facebook advertentieaccount blijft van kracht gedurende de looptijd van de Overeenkomst, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.Opdrachtgeverbehoudt het recht om de toegang van Opdrachtnemer tot het Facebook advertentieaccount op elk moment te beëindigen door middel van schriftelijke kennisgeving.

Artikel 9 - Adviezen

1. JobAds Agency kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal JobAds Agency de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door JobAds Agency verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van JobAds Agency verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien JobAds Agency wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door JobAds Agency gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van JobAds Agency kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 

5. Opdrachtgever zal JobAds Agency schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 10 - Leadgeneration

1. Indien JobAds Agency ten behoeve van Opdrachtgever leads aanlevert, is JobAds Agency op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde leads, of het wel of niet klant worden van deze leads bij Opdrachtgever.

2. Nimmer is JobAds Agency verantwoordelijk voor het onvolledig of onjuist aanleveren van informatie, ten gevolge waarvan JobAds Agency niet naar verwachting van Opdrachtgever haar diensten uitvoert.

3. Opdrachtgever is niet gerechtigd deze Leads te wijzigen, verwijderen, versleutelen of te gebruiken voor eigen doeleinden.

4. Opdrachtgever dient te voldoen aan alle door JobAds Agency gestelde aanleverspecificaties, bij gebreke waarvan  geen (tijdige) aanvang kan maken met de uitvoering van haar dienstverlening.

Artikel 11 - Copywriting vacature

1. Indien overeengekomen, kan JobAds Agency ten behoeve van Opdrachtgever teksten schrijven.

2. Opdrachtgever zal JobAds Agency schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden de functieomschrijving verstrekken. Partijen leggen alle bijzonderheden met betrekking tot de inhoud van de te schrijven tekst schriftelijk vast. De tekst wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken geschreven. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.

3. Het schrijven van teksten is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de copywriting, gaat Opdrachtgever tevens akkoord met de schrijfstijl en aanpak van JobAds Agency. JobAds Agency is gerechtigd om de werkzaamheden naar eigen inzicht en creativiteit uit te voeren, met inachtneming van de wensen en eisen van Opdrachtgever.

4. JobAds Agency is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door haar geschreven tekst wordt opgeleverd.

5.  JobAds Agency is gerechtigd de door haar geschreven teksten onder zich te houden totdat Opdrachtgever alle openstaande facturen heeft voldaan. JobAds Agency is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor eventuele vertraging of schade voortvloeiend uit vertraging

6. De intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op de teksten blijven bij JobAds Agency, tenzij expliciet anders overeengekomen. Opdrachtgever verkrijgt in beginsel een gebruiksrecht na het moment van oplevering en voor zover alle openstaande facturen zijn voldaan. Voor de overige bepalingen omtrent de intellectuele eigendomsrechten op het door JobAds Agency gerealiseerde werk, wordt aangesloten bij artikel 23 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 12 - Ontwikkelen van designs

1. Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van een design schriftelijk vast te leggen. JobAds Agency kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien zij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.

2. Het ontwikkelen van het design geschiedt, tenzij Partijen een andere werkwijze overeenkomen, conform de hiernavolgende werkwijze in 5 fases:

  1. Fase I: conceptontwikkeling. Partijen treden met elkaar in overleg om een vertaalslag te maken van de wensen van Opdrachtgever tot een design. Hierbij is de informatie van Opdrachtgever omtrent onder andere het aantal en de visuele kenmerken cruciaal. JobAds Agency stelt vervolgens een offerte op welke de Opdrachtgever dient goed- of af te keuren volgens overeengekomen wijze.
  2. Fase II: visualisatie. Na goedkeuring zal afhankelijk van de vacature een passend design gecreëerd worden die zal kunnen passen bij de huisstijl van de Opdrachtgever of het begin zal zijn van de huisstijl van de opdrachtgever welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. JobAds Agency zal een x aantal schetsen opleveren waar een of meerdere ontwerpen uitgekozen kunnen worden. De uitgekozen schets(en) zullen uitgewerkt worden. Na een goedkeuring van een dergelijk design, alsmede de hiervoor opgestelde offerte kan dit design als product van Opdrachtgever worden aangemerkt, welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. Opdrachtgever krijgt [aantal] schetsen waar er een uit gekozen kan worden.
  3. Fase III: feedback. Een dergelijk product wordt vervolgens verder afgestemd naar aanwijzingen van Opdrachtgever. Hierbij heeft Opdrachtgever recht op X aantal aanpassingen, conform bij het aangaan van de overeenkomst door JobAds Agency bepaald. Opdrachtgever is verplicht het design te beoordelen en/of zijn goedkeuring te geven binnen een maximale termijn van 7 dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever na een eerste goedkeuring nog recht heeft op een aanvullend aantal aanpassingen. Indien meer aanpassingsronden nodig zijn, of ingrijpende wijzigingen, kan hiervoor een meerprijs gerekend worden.
  4. Fase IV: oplevering. Na de bedenktermijn zoals genoemd bij fase III, is het ontwikkelde design definitief mits hier geen aanpassingen/feedback is aangebracht. In het andere geval zal JobAds Agency nog een laatste aanpassingsronde uitvoeren en zal het ontwerp hierna definitief zijn. Conform offerte c.q. overeenkomst ontvangt Opdrachtgever het design.

3. Het is Opdrachtgever verboden om in de ontwerpen van JobAds Agency wijzigingen te (laten) maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

Artikel 13 - Content creation

1. JobAds Agency kan indien daartoe opdracht is gegeven zorg dragen voor content creation al dan niet in het kader van de marketingdiensten. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

2. Opdrachtgever zal JobAds Agency schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

3. Content creation is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de Offerte zoals JobAds Agency die hanteert, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de eigen aanpak en stijl die JobAds Agency hanteert. JobAds Agency heeft het recht om de werkzaamheden voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Alle specifieke eisen en wensen van Opdrachtgever dienen door partijen gezamenlijk schriftelijk vastgelegd worden.

4.  Indien voor een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst JobAds Agency genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of de expertise van derden of indien achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is, kunnen hier gedurende de Overeenkomst extra kosten voor worden gerekend een en ander op basis van nacalculatie. JobAds Agency zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen. Opdrachtgever dient hiervoor een schriftelijk akkoord te geven.

5. JobAds Agency kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de Overeenkomst indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van JobAds Agency een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden.

6. Het auteursrecht op de werken van JobAds Agency berust uitsluitend bij JobAds Agency, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door JobAds Agency in het aanbod is omschreven. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op een  werk of een inbreuk op de auteursrechten van JobAds Agency is artikel 25 Auteurswet van toepassing.

9. Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van JobAds Agency waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend. JobAds Agency kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten. Doch is JobAds Agency nimmer verplicht om aan dit verzoek te voldoen.

Artikel 14 - Plaatsing vacature

1. JobAds Agency zal de door Opdrachtgever aangeleverde vacature op de overeengekomen wijze plaatsen op het sociale media kanaal van Opdrachtgever.

2. De overeengekomen plaatsingsdatum is een indicatie en betreft nimmer een fatale termijn, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen.

3. JobAds Agency heeft te allen tijde het recht om de vacature niet te plaatsen, indien:

de inhoud van de vacature naar het uitsluitende oordeel van JobAds Agency in strijd is met de inhoud van deze algemene voorwaarden en/of toepasselijke wet- en regelgeving;

de informatiedrager waarop de informatie wordt aangeleverd defect of onbruikbaar is, of het de informatie zelf niet geschikt is om te plaatsen;

bij het plaatsen van de vacature technische problemen optreden;

de vacature naar het uitsluitende oordeel van JobAds Agency niet past bij de aard en de omvang van andere vacatures in het betreffende medium;

4. JobAds Agency is niet verantwoordelijk voor het al dan niet succesvol zijn van de vacature van Opdrachtgever, noch voor het daadwerkelijke bereik van de vacature.

Artikel 15 - Sociale media campagnes

1. JobAds Agency garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van marketing diensten. JobAds Agency past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Evenmin kan JobAds Agency hierover toezeggingen doen doch zal JobAds Agency zich inspannen.

2. Indien JobAds Agency ten behoeve van Opdrachtgever sociale media campagnes/ads opzet, wordt het budget door Opdrachtgever bepaald. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis van het huidige tarief, dienen hiervoor meer kosten in rekening gebracht te worden. Dergelijke diensten worden duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan content en/of informatie aanleveren.

3. Alle campagnes ontwikkeld door JobAds Agency blijven eigendom van JobAds Agency en kunnen op verzoek van Opdrachtgever overgedragen worden, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk de intellectuele eigendomsrechten verkrijgt.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden, waaronder Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter (en overige partijen). Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot algoritmes, regels, richtlijnen, beleid, technologische ontwikkelingen alsmede menselijk handelen zoals het surfgedrag, kunnen daarom van invloed zijn op de resultaten en werkwijze van JobAds Agency. JobAds Agency zal haar werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voorgenoemde factoren en rekening houden met eventuele wijzigingen daarvan. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding.

5.  Indien Opdrachtgever zelf tussentijds wijzigingen wenst aan te brengen aan de campagnes of dergelijke wijzigingen laat verrichten door derden, dient zij dit eerst met JobAds Agency te overleggen alvorens deze wijzigingen worden doorgevoerd. Voor alle gevolgen van wijzigingen of aanpassingen op initiatief van Opdrachtgever die niet van tevoren expliciet door JobAds Agency zijn gekeurd of waar zij anderszins van tevoren mee heeft ingestemd, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Enige schadelijke gevolgen wegens voorgenoemde wijzigingen of aanpassingen zijn geen grond voor aansprakelijkheid van JobAds Agency.

6. JobAds Agency is nimmer verantwoordelijk, noch aansprakelijk indien het account van Opdrachtgever op enige wijze geblokkeerd wordt, in een zogenoemde shadowban terechtkomt of op andere wijze het account van Opdrachtgever niet meer kan gebruiken.

Artikel 15 - (Online) Cursus en/of Training

1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan JobAds Agency cursus verzorgen voor Opdrachtgever. Indien hierna over een cursus wordt gesproken, wordt hier tevens een training onder verstaan

2. De cursus kan op locatie van Opdrachtgever plaatsvinden of op een nader te bepalen locatie van JobAds Agency. Indien de cursus plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een cursus niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. JobAds Agency is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de cursus.

3. Indien overeengekomen, kan de cursus online bekeken worden door Opdrachtgever op ieder moment.

4. De inhoud van de door JobAds Agency aangeboden cursus en de gedurende de cursus verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal JobAds Agency de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De cursus wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).

5. Opdrachtgever zal JobAds Agency schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de cursus alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

6. JobAds Agency is gerechtigd de cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van JobAds Agency om de cursus te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan cursus. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is JobAds Agency gerechtigd de cursus in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Opdrachtgever worden overlegd.

7. Het resultaat van de Dienst is te allen tijde afhankelijk van de inzet van de Opdrachtgever en is nimmer garantie tot succes en/of een toename van leads.

8. JobAds Agency is niet verantwoordelijk voor de problemen van Opdrachtgever die voorkomen bij het business model.

Artikel 16 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. JobAds Agency is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van JobAds Agency, JobAds Agency een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 17 - Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. JobAds Agency voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door JobAds Agency opgestelde urenregistratie (nacalculatie).

3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door JobAds Agency ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Als opdrachtgever besluit meerdere geïntroduceerde leads aan te stellen – ongeacht in welke functie – is opdrachtgever per aanstelling telkens het volledige percentage verschuldigd zoals dit is overeengekomen in de opdrachtbevestiging naar aanleiding waarvan de introductie heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook als de opdrachtgever een kandidaat in een later stadium na introductiedatum aanstelt, ongeacht de functie waarin deze uiteindelijk wordt aangesteld.

6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

7. De standaard wervingsfee bedraagt 23% over het bruto jaarsalaris van een kandidaat, inclusief bonussen en vakantiegeld op basis van een fulltime dienstverband. De vergoeding voor de dienstverlening wordt berekend volgens de formule: 12,96 × (12 maanden + vakantiegeld ) × fulltime bruto maandsalaris + bonus × 0,23

8. Een succesvolle plaatsing wordt gedefinieerd als het ondertekenen van het arbeidscontract door een door de Opdrachtnemer aangedragen kandidaat.

9. Indien de aangedragen kandidaat de proefperiode van het eerste contract niet doorstaat, zal de Opdrachtnemer eenmalig kosteloos binnen een periode van maximaal 4 weken een nieuwe zoekopdracht uitvoeren voor enkel dezelfde functie. Gedurende het eerste contract blijft de Opdrachtnemer betrokken bij de Opdrachtgever met betrekking tot de geplaatste kandidaat.

10. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

11. JobAds Agency is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

12. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 7 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van JobAds Agency.

13. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 18 - Exclusiviteit 

1.De Opdrachtgever erkent het exclusieve karakter van de dienstverlening door JobAds Agency en stemt ermee in geen actieve wervingsactiviteiten te ondernemen die de uitvoering van de werkzaamheden van JobAds Agency belemmeren.

2.De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om JobAds Agency onmiddellijk op de hoogte te stellen in het geval van eigen actieve wervingsactiviteiten die de werkzaamheden van JobAds Agency kunnen beïnvloeden. Mochten zich kandidaten aanmelden via de Opdrachtgever of via derden, dan neemt Opdrachtnemer deze kandidaten mee in de procedure. De Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer te informeren over dergelijke kandidaten.

3, Indien de Opdrachtgever, door middel van actieve wervingsactiviteiten of derden, kandidaten aanbrengt die resulteren in een succesvolle plaatsing, is JobAds Agency gerechtigd de werkzame uren die zijn besteed, door te berekenen aan de Opdrachtgever. Deze doorberekening zal plaatsvinden tegen een uurtarief van €100,- ex. btw (honderd euro) per uur.

4 In geval van schending van dit artikel door de Opdrachtgever, stemt de Opdrachtgever ermee in JobAds Agency te vrijwaren van alle aansprakelijkheid en akkoord te gaan met het vergoeden van alle kosten, schade, verliezen en uitgaven die JobAds Agency mogelijk heeft geleden als gevolg van dergelijke schending.

Artikel 19 - Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal JobAds Agency zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien JobAds Agency meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 20- Privacy, gegevensverwerking en beveiliging     

1. JobAds Agency gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal JobAds Agency de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van JobAds Agency verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever JobAds Agency tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien JobAds Agency op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 21 - Opschorting en ontbinding

1. JobAds Agency heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor JobAds Agency gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. JobAds Agency is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. JobAds Agency is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om JobAds Agency te vergoeden voor elk financieel verlies dat JobAds Agency lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 22 - Overmacht

1. JobAds Agency is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van JobAds Agency wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van JobAds Agency, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan JobAds Agency zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van JobAds Agency of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van JobAds Agency buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. JobAds Agency is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 23 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van JobAds Agency alleen geacht te bestaan indien JobAds Agency dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van JobAds Agency, is JobAds Agency uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever JobAds Agency binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en JobAds Agency deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat JobAds Agency in staat is om adequaat te reageren. 

3. Indien het verrichten van Diensten door JobAds Agency leidt tot aansprakelijkheid van JobAds Agency, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens JobAds Agency. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. JobAds Agency sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. JobAds Agency is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart JobAds Agency voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door JobAds Agency geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van JobAds Agency.

6. Enige door JobAds Agency opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van JobAds Agency.

7. De inhoud van het opgeleverde advies van JobAds Agency is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van JobAds Agency opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van JobAds Agency. JobAds Agency is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is JobAds Agency nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in JobAds Agency haar eigen advies.

9. JobAds Agency staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens JobAds Agency verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

10. In geen geval is JobAds Agency aansprakelijk indien de door haar geselecteerde leads niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever.

11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van JobAds Agency vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij JobAds Agency binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van JobAds Agency.

Artikel 24 - Geheimhouding

1. JobAds Agency en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan JobAds Agency bekend gemaakt is en/of op andere wijze door JobAds Agency is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door JobAds Agency opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht JobAds Agency steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien JobAds Agency op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en JobAds Agency zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is JobAds Agency niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door JobAds Agency aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van JobAds Agency vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal JobAds Agency vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van JobAds Agency is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen JobAds Agency en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 25 - Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van JobAds Agency waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle cursusmateriaal, cursus video's, ontwerpen, teksten, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij JobAds Agency en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van JobAds Agency worden overgedragen aan Opdrachtgever, is JobAds Agency gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van JobAds Agency rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van JobAds Agency. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door JobAds Agency opgeleverde zaken, dient JobAds Agency expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van JobAds Agency rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

6. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van JobAds Agency, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 100,- euro (zegge: honderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt, tot een maximum van €2.500,-.

Artikel 26 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan JobAds Agency verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan JobAds Agency zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart JobAds Agency van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart JobAds Agency voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart JobAds Agency voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan JobAds Agency verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 27 - Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van JobAds Agency of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@jobadsagency.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil JobAds Agency de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. JobAds Agency zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 28 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen JobAds Agency en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. JobAds Agency heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen JobAds Agency en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Nederland (locatie Groningen) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.